OCHRONA PRZYRODY

Kopalnia a Iński Park Krajobrazowy i Natura 2000
 
Jak przyznają autorzy wszystkich opracowań środowiskowych – tych z lat 90. i późniejszych – obszar projektowanej eksploatacji posiada stosunkowo małą wartość przyrodniczą. Większość terenu jest wykorzystywana rolniczo, a niewielki las sosnowy jest silnie zaniedbany i zaśmiecony.  

            Obawy o wpływ eksploatacji na cały obszar Natura 2000 oraz faunę i florę pobliskiego Ińskiego Parku Krajobrazowego wynikają głównie z nieuzasadnionej tezy o obniżeniu się poziomu wód podziemnych i powierzchniowych w całym regionie. Jak wykazują przeprowadzone analizy hydrogeologiczne (patrz artykuł „Środowisko wodne”) nic takiego się nie wydarzy, tak więc warunki siedliskowe w sąsiedztwie kopalni również pozostaną niezmienione. 

            Uczestnicy zorganizowanej przez nas wycieczki do kopalni Ognica na własne oczy przekonali się, że wydobycie kruszywa nie spowodowało likwidacji otaczającego obszaru Natura 2000, ani nie zagraża pobliskiemu parkowi krajobrazowemu. Przyroda ma się tam dobrze. Podkreślić należy, że w całej Polsce część obszarów „naturowych” ustanowiona została w rejonach, gdzie eksploatację prowadzono od wielu lat i prowadzi się nadal. Co więcej, to właśnie obecność stawów poeksploatacyjnych spowodowała rozwój specyficznych zbiorowisk roślinnych oraz przyciągnęła cenne gatunki ptaków, płazów i innych zwierząt. Potwierdza to tezę o braku oddziaływania na walory obszarów chronionych, a w szczególności na cele ochrony przyrody.
 
 
Ohar z pisklętami na terenie czynnej kopalni SKSM (Bielinek)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

PYTANIA - UWAGI - SUGESTIE